Sõltuvalt tellijate vajadustest teostab Morrison Ehitus OÜ nii väikesemahulisi renoveerimisi kui ka mastaabseid ja keerukaid komplekslahendusi.

Miks renoveerida?

Soosjustamata majadel lähevad ligi 50% kütteenergiast läbi välisseinte, katuse, sokli ja vundamendi. Peale välispiirete soojustamist soojuskadu on minimaalne.

Nii hoiad kokku üle 40% küttekuludelt ning säästad nii oma kulutusi kui ka keskonda. Renoveeritud soojuspiirded vähendavad energiakulu, loovad mugava sisekliima ning kaitsevad külma ja niiskuse eest. Samuti hoiavad ära pragude tekket ning kaitsevad löökide eest.

Korteriühistutele pakkume tervikliku lahendust – taotleme projekteerimistingimused, koostame projekti, kooskõlastame projekti omavalitsusega ja päästeametiga, taotleme ehitusluba ning teostame töid.

Vajadusel taotleme ka kasutusluba.

Võta meiega ühendust, meie kogenud spesialistid pakuvad Teile kvaliteetset teenust ja igakülgset abi parima lahenduse leidmisel ja teostamisel.

KREDEX

Soovituslik tegevuskava KredExi toetuse ja renoveerimislaenu taotlemiseks

 •  Tutvuge KredEx-i toetuse tingimustega.
 •  Leidke sobiv tehniline konsultant kes aitab koostada tööde lähteülesande , leida projekteerija ja ehitaja ning nõustab ühistut projekti elluviimise ajal
 •  Tellige
 •  Küsige pangast esialgsed laenutingimused (laenuvõimaluste arvutamiseks onvajalik teada esialgset eelarvet ja soovitavat toetuse määra)
 •  Võtke vastu üldkoosoleku otsused (1. koosolek) projekteerimise ja finantseerimise algatamiseks (arvestage panga näidisprotokollis toodud tingimustega)
 •  Tellige ehitusprojekt ja taotlege ehitusluba
 •  Võtke vastu üldkoosoleku otsused (2. koosolek) rekonstrueerimiseks ja laenutaotlemiseks (võib otsustada kohe 1. koosolekul, kui kõik vajalik info on olemas)
 •  Esitage KredExile toetuse taotluse dokumendid
 •  Peale projekti ekspertiisi läbimist (25% ja 40% toetuse korral) korraldage hanked ehitaja ja omanikujärelvalve leidmiseks (lisaks hinnale on oluline: pädevus, usaldusväärsus, finantsvõimekus, garantii – ja maksetingimused)
 •  Esitage laenutaotluse dokumendid panka
 •  Esitage KredExile täiendavad dokumendid: projekti eelarve, hinnapakkumised ja panga laenuotsus, mis on vajalik toetuse summa fikseerimiseks
 •  Sõlmige laenu- ja töövõtulepingud (ehitusfirmade ja omanikujärelevalvega)
 •  Ehituse finantseerimise järjekord: omavahendid, laen, toetus . Laenusumma väljamakse toimub etapiviisiliselt ehitusarvete ja aktide alusel
 •  Toetuse väljamakse toimub peale kõikide tööde vastuvõtmist ja vajalike dokumentide esitamist KredExile (vajadusel on võimalik taotleda toetuse väljamakset kahes osas).

* Allikas – www.swedbank.ee

Kredex toetab järgmisi korterelamu rekonstrueerimisega seotud kulusid:

1) korterelamu fassaadi rekonstrueerimine ja soojustamine ning nendega kaasnevad tööd;

2) korterelamu rõdude ja lodžade korrastamine ja projektijärgne kinni ehitamine;

3) korterelamu katuse ja katuslae rekonstrueerimine ja soojustamine

4) korterelamu akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning nendega kaasnevad tööd;

5) korterelamu keldrilae soojustamine;

6) korterelamu küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine või tasakaalustamine ja küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine;

7) korterelamu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi (sealhulgas sadeveedrenaaž, heitvee jääksoojuse kasutamise seadme paigaldamine, vee soojendamise
seadme või sooja vee jaotamise süsteemi paigaldamine) asendamine või rekonstrueerimine;

8) korterelamule uue soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine
või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise protokolli koostamine;

9) korterelamus taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine;

10) korterelamu liftide juhtimissüsteemi ja ajami osaline või täielik rekonstrueerimine ning sellega kaasnevad tööd;

11) korterelamu üldkasutatavatel pindadel asuva hoone elektrisüsteemi asendamine või rekonstrueerimine;

12) rekonstrueerimistööde teostamisel üldkasutatavate pindade ja korterite akende soojustuse tasapinda paigaldamise ning kütte- ning
ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisest tuleneva siseviimistluse taastamine;

13) korterelamu rekonstrueerimisel liikumispuuetega isikutele hoonesse sissepääsu tagamiseks trepimademetele panduste ja käsipuude
paigaldamine;

14) korterelamu energiaauditi koostamine;

15) eeltoodud punktides 1-13 nimetatud tööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine;

16) korterelamu rekonstrueerimistöödeks tehnilise konsultandi teenuse kasutamine;

17) omanikujärelevalve teostamine.

* Allikas – www.kredex.ee